Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Сту­ди­ска програма

Еле­ктро­е­нер­гет­ика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

Вид на програмата

До­дип­лом­ска универзитетска програма

Обра­зо­вен степен
(дип­ло­ма)

Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на
по­тре­би­те и
мож­но­сти­те за
вра­бо­ту­ва­ње

Дипломираните инженери од овој профил се оспо­со­бе­ни за работа во сите индустриски гранки, електро­сто­пан­ството (централи и дистрибуција), средни и мали прет­пријатија, проектантски фирми и претставништва, како и во истражувачки и развојни институти и обра­зов­ни институции.

Обра­зов­ни
ком­пе­тен­ции на профилот

Студиската програма обезбедува образование на висо­костручен инженерски кадар компетентен и оспособен за истражување, проектирање, развој и работа во пос­трој­ките за електромеханичко и електротермиско прет­во­рање на електричната енергија во процесот на про­из­вод­ство, пренос, дистрибуција и искористување. Сту­дис­ката програма ги негува и развива научните и стру­чни области од доменот на автоматизација на енер­гет­ските процеси, регулацијата на современите елек­тро­мо­торни погони, енергетската ефикасност и безбеднo, до­вер­ливo и рационално искористување на енергијата во индустријата, јавната потрошувачка, деловните об­јек­ти и домаќинствата како и експлоатацијата на обно­в­л­ивите извори на енергија и примената на паметните мре­жи и системи. Студентите кои ќе ги завршат сту­ди­ите на оваа студиска програма ќе стекнат вештини и ком­­петенции за компјутерско проектирање, мо­де­ли­рање и анализа на електроенергетските уреди со помош на современи софтверски алатки. Практичните знаења и вештини студентите на Факултетот ќе ги стек­нат преку практичната работа во лабораториите опре­ме­­ни со најсовремена компјутеризирана мерна оп­ре­ма.

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З001

Математика 1

6

3+3+0+0

ФЕИТ08З002

Физика 1

6

3+1+1+0

ФЕИТ06З001

Основи на електротехника 1

6

3+2+1+0

ФЕИТ07З001

Програмирање и алгоритми

6

2+2+2+0

Изборен предмет

6

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТФФЗ002

Германски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ003

Француски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ001

Англиски јазик

6

4+0+0+0

ФЕИТФФЗ004

Руски јазик

6

4+0+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08Л003

Математика 2

6

3+3+0+0

ФЕИТ08Л004

Физика 2

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л002

Основи на електротехника 2

6

3+2+1+0

Изборен предмет 1*

6

2+2+2+0

Изборен предмет 2**

3

Изборен предмет 3**

3

 

*Се избира предмет од листата на задолжително изборни предмети

**Се избира предмет од листата на изборни предмети

 

*Листа на задолжително изборни предмети од студиската програма

(се избира еден од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л003

Структури со програмирање

6

2+2+2+0

ФЕИТ07Л002

Програмирање и алгоритми 2

6

2+2+2+0

**Листа на изборни предмети од студиската програма

(се избираат два од понудените)

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ07Л004

Практикум по компјутерски вештини и алатки

3

0+0+3+0

ФЕИТ00Л001

Практикум по MATLAB

3

0+0+3+0

ФЕИТ04Л001

Комуникациски и презентациски вештини

3

1+1+1+0

ФЕИТ03Л001

Електротехнички материјали

3

2+0+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З005

Математика 3

6

3+3+0+0

ФЕИТ05З001

Теорија на електрични кола

6

3+2+0+0

ФЕИТ03З002

Мерења во електротехника

6

3+1+1+0

ФЕИТ05З002

Електромагнетика

6

3+2+0+0

Изборен предмет

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ08З008

Инженерска механика

6

3+2+0+0

ФЕИТ06З003

Енергија и одржлив развој

3

2+1+0+0

ФЕИТ02З001

Технички стандарди и регулатива

3

2+1+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ02Л002

Електромеханичко претворање на енергија

6

3+2+0+0

ФЕИТ03Л003

Мерење во електроенергетика

6

3+1+1+0

ФЕИТ05Л006

Електроника

6

3+1+1+0

Изборен предмет

Изборен предмет

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ02Л004

Инженерски софтверски алатки

6

2+1+2+0

ФЕИТ05З003

Дигитално процесирање на сигнали

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л004

Менаџмент и инженерска економика

6

3+1+1+0

ФЕИТ08Л012

Нумерички методи за инженери

6

3+2+0+0

ФЕИТ03Л004

Практикум во Labview

3

0+0+3+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ02З006

Електрични генератори и трансформатори

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З007

Енергетски преобразувачи

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З008

Основи на обновливи извори на енергија

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З002

Системи на автоматско управување

6

2+2+1+0

Изборен предмет

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ10З003

Вовед во телекомуникации

6

3+1+1+0

ФЕИТ07З008

Интернет апликациски сервиси

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З009

Нисконапонски апарати

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З004

Основи на мехатроника

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ02Л010

Електрични мотори

6

3+1+1+0

ФЕИТ04Л011

Производни и разводни постројки

6

3+2+0+0

ФЕИТ09Л012

Нисконапонски енергетски инсталации и осветление

6

2+1+2+0

ФЕИТ06Л005

Електротермиска конверзија

6

3+1+1+0

Изборен предмет

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ09Л006

Квалитет на електрична енергија

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л011

Мрежно интегрирање на ОИЕ

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л012

Примена на микроконтролери

6

3+1+1+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ02З003

Електромоторни погони

6

3+1+1+0

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет*

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ02З005

Електрични елементи на автоматско управување

6

3+1+1+0

ФЕИТ02З013

Компјутерско подржано проектирање на електрични машини

6

2+2+1+0

ФЕИТ02З014

Мали и специјални електрични машини

6

3+0+3+0

ФЕИТ01З016

Индустриски мрежи

6

2+2+1+0

ФЕИТ02З017

Примена на енергетски преобразувачи во обновливи извори на енергија

6

3+1+1+0

ФЕИТ01З015

Програмабилни логички управувачи

6

2+2+1+0

ФЕИТ02З015

Проектирање на системи за обновливи извори на енергија

6

3+2+0+0

ФЕИТ09З011

Преносни и дистрибутивни системи

6

3+2+0+0

Задолжителни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ_ДИПЛ

Дипломска работа

8

Изборен предмет

Изборен предмет

Изборен предмет*

Изборен предмет*

 

*Се избира предмет од листата на УКИМ, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ.

 

Изборни предмети

Шифра

Предмет

Кредити

Фонд

ФЕИТ02Л018

Ветрогенератори и ветрогенераторски системи

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л019

Дигитално управување на електрични машини

6

3+1+1+0

ФЕИТ02Л020

Динамика и моделирање на електрични машини

6

3+1+1+0

ФЕИТ06Л008

Електрични возила

6

3+1+1+0

ФЕИТ03Л010

Системи за мерење и аквизиција на податоци

6

3+0+2+0

ФЕИТ02Л021

Испитување на електрични машини

6

3+0+2+0

ФЕИТ06Л009

Управување на електромоторни погони

6

3+1+1+0

ФЕИТ04Л024

Проектирање на електроенергетски објекти

6

3+2+0+0

ФЕИТ04Л025

Фотоволтаични системи

6

3+1+1+0