Лични алати
Пријави се

Електроакустика

Предмет: Електроакустика

Код: ФЕИТ053015

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) : Теоретските основи за формирање, зрачење и простирање на звучните бранови во отворен и затворен простор. Разбирање на физиолошките механизми за продукција и перцепција на звукот и на психоакустиката. Моделирање на сложени акустички системи. Анализа на електроакустичките преобразувачи и нивна примена во зачувување и репродукција на аудио информации. Проектирање и изведба на системи за озвучување во отворен и затворен простор, заштита од несакан звук, презервација и едитирање на аудио.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Формирање и простирање на звучни бранови. Технички карактеристики на звукот. Зрачење на звучни бранови. Електроакустички и електромеханички аналогии. Звучни бранови во затворен простор. Физиолошка и психолошка акустика. Говор и музика. Електроакустички преобразувачи. Микрофони. Звучници. Електроакустички системи. Презервација на звук. Магнетно снимање на звук. Оптичко снимање на звук.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Хуснија Куртовиќ

Основи техничке акустике

Београд

1992

2

Leo Beranek

Acoustics

University of Missouri-Rolla

1992