Лични алати
Пријави се

Електрично осветление

Предмет: Електрично осветление

Код: ФЕИТ093002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на предметот: Положени: физика 1 и основи на електротехника 1

Цели на предметната програма (компетенции) : Запознавање со основите на светлотехниката, светлинските извори, системите на осветление и проектирање на внатрешно и надворешно осветление. Проектирање на едноставни системи за електрично осветление (избор на соодветни светлински извори и светилки и фотометриски пресметки).

Методи на учење: Предавања (презентации и симулации), аудиториски (решавање на теориски проблеми) и лабораториски вежби (студентите изработуваат два проекта за надворешно и внатрешно осветление) и домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Светлина, гледање и боја. Основни светлотехнички големини и поими. Светлотехнички својства на материјалите. Електрични сијалици. Светилки. Системи на електрично осветление. Внатрешно осветление. Осветление на улици и патишта. Осветление на спортски објекти. Светлотехнички мерења.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Д. Рајичиќ

Електрично осветление

ЕТФ

1994

2

Р. Талески, Д. Рајичиќ

Вовед во светлотехника

ФЕИТ, во печат

2006