Лични алати
Пријави се

Електрични возила

Предмет: Електрични возила

Код: ФЕИТ06Л008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електротермија, електрично заварување и електричен сообраќај.

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан предмет од областа на електрични мотори

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со особеностите, карактеристиките и примената на електричните и хибридните возила. Користење на знаењата за ефикасен избор на електричните возила.

Методи на учење: Предавања - Power Point презентации , вежби – аудиториски и лабораториски, работа во групи, разработка на студии на случај, изработка на семинарски трудови.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Вовед. Краток историјат, типови на возила денес и возила на иднината. Динамичко однесување на влечен систем. Преглед на постоечки ЕМП и нивна примена во електрична влеча. Електрични и хибридни возила. Електрични возила и животна средина.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

James Larminie

Electric Vehicle Technology Explained

John Wiley & Sons Ltd

2003

2

Ron Hodkinson and John Fenton

Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design

Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford.

2001

3

Н. Чекреџи

Електрична влеча,

УКИМ/ФЕИТ

1999

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ali Emadi, Scott D. Sudhoff, Seshadri Srinivasaraghavan, Alireza Khaligh, Babak Fahimi, Alexis Kwasinski, Ali Davoudi, Robert S. Balog, Morgan Kiani

Transportation electrified, IEEE Power and Energy Magazine, Vol. 9 No 4

IEEE Power and Energy Society

2011