Лични алати
Пријави се

Електрични мрежи

Предмет: Електрични мрежи

Код: ФЕИТ09Л004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување на познавања од областа на електричните мрежи. Запознавање со елементите на електричните мрежи и нивните заменски шеми. Изучување на методологии за решавање на радијални и сложени затворени мрежи.

Методи на учење: Теоретска настава, аудиториски вежби, програмски задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Област на изучување. Задача на електричните мрежи (ЕМ). Поделба. Облици на ЕМ. Елементи на ЕМ и нивни заменски шеми. Товари. Сведување. Релативни единици (pu). Решавање на вод. Загуба на напон и моќност. Решавање на радијални и сложено затворени мрежи. Класични и матрични постапки. Димензионирање на ЕМ. Регулација на напоните и реактивните моќности во ЕМ. Загуби на енергија во ЕМ. Техно-економски анализи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Ачковски

Преносни и дистрибутивни системи

ЕТФ-Скопје

1995

2

Р. Ачковски

Високонапонски мрежи и системи

ЕТФ-Скопје

1995

3

Д. Рајичиќ

Вовед во дистрибутивни системи

ЕТФ-Скопје

1995

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Р. Ачковски, М. Тодо­ровски

Збирка задачи од областа на преносните и дистрибутивни системи

ФЕИТ – Скопје

2007