Лични алати
Пријави се

Електрични мотори

Предмет: Електрични мотори

Код: ФЕИТ02Л010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: Ислушани:Основи на електротехника 1 и 2.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Оспособеност и компетентност во областа на примената и регулацијата на електромоторите во електроенергетиката. Компетентност при оптимален избор на соодветна индустриска апликација.

Методи на учење: Активно следење на наставата, предавањата и вежбите (лабораториски и аудиториски), усвојување на наставната материја со домашно учење

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Теорија на електромеханичко претварање на енергијата во електричните мотори. Типови на електрични мотори. Статичка и динамичка анализа на мотор на еднонасочна струја (МЕС), Асинхрон мотор (АМ), Синхрон мотор (СМ) и Чекорни мотори (ЧМ). Моделирање на динамиката на електричните мотори со помош на МАТЛАБ/СИМУЛИНК софтверскиот пакет. Основни поими за Регулација на Моторите. Анализа и Синтеза на регулационите кругови и избор на соодветен ПИД регулатор за оптимална регулација и нивна практична примена. Поим на адаптивна регулација и регулација со помош на модели (обсервери).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Murphy M. D., Turnbull F.G

Power electronic control of AC motors

Pergamon Press GmbH, Frankfurt 1989

1989

2

Проф. д-р Горан Рафајловски

Електрични мотори (Динамика и Управување) Учебник

Универзитет „Св. Кирил и Методиј Скопје“

2012

3

Leonhard W.

Control of electrical drives,

Springer Verlag, Berlin,

 

1990

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

T. Kenjo

Electric Motors and their Controls

 

Oxford University Press

1999