Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Електрични елементи на автоматско управување

Електрични елементи на автоматско управување

Предмет: Електрични елементи на автоматско управување

Код: ФЕИТ023005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електротермија, електрично заварување и електричен сообраќај.

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електротехника

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со различните елементи во системите за управување и заштита на електромоторните погони во директното коло и повратните врски. Со успешно совладување на предметот студентот станува компетентен за разбирање на проблематиката со елементите во системите на управување на електромоторни погони, симулација, проектирање, експлоатација и одржување.

Методи на учење: Наставата се изведува преку предавања, аудиториски и лабораториски вежби. Предавањата се изведуваат „ex catedra“ со примена на проектор, проспектни материјали од различни фирми и прирачници, кои треба да му помогнат на студентот стекнатото знаење да го примени во пракса. Подготвени се тест прашања за проверка на успешноста на совладување на материјалот. Аудиториските вежби со решавање нумерички примери помагаат за совладување на теоријата во предметот. Со лабораториските вежби студентот стекнува практично искуство за елементите во системите на управување на електромоторните погони, преку симулации и работа со реална опрема.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Вовед. Компоненти на регулираните електромоторни погони (референтни, мерни, споредбени, преобразувачки А/Д Д/А, извршни). Магнетни засилувачи. Полупроводнички засилувачи (енергетски полупроводнички компоненти, управувачки кола за насочувачи и чопери, топологии на фреквенциско напонски преобразувачи, видови на PWM управување). Микрокомпјутерско управување на електромоторни погони (основна конфигурација, примена на ДСП).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Т. Јакимов

Компоненти и системи за автоматско управување на електромоторни погони

С - Скопје

1998

2

С. Мирчевски

Електрични елементи на автоматско управување

ФЕИТ (интерно изд.)

2010

3

M. R. Stojic

Digitalni sistemi upravljanja

Naucna knjiga-Beograd

1989

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

P. Elgar

Sensors for Measurement and Control

Longman

1998

2

P. C. Sen

Principles of Electric Machines and Power Electronics

John Wiley & Sons

1989

3

B. Drury

The "Control Techniques" Drives and Controls Handbook

IEE-UK

2001