Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Електрични генератори и трансформатори

Електрични генератори и трансформатори

Предмет: Електрични генератори и трансформатори

Код: ФЕИТ023006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Основи на електротехника 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со функционирањето на електричните генератори и трансформатори. Оспособеност за избор на генератори и трансформатори, според нивното место во електроенергетскиот систем, како и за анализа на нивните карактеристики.

Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Генератори. Видови на генератори. Конструктивни особености на поедините видови генератори (синхрони, асинхрони). Турбогенератори и хидрогенератори. Микрогенератори. Математички модел. Фазорски дијаграми. Синхрони реактанси. Синхронизација. Карактеристики на празен од и куса врска. Дијаграм на оптоварување. Автономна работа на генераторите. Паралелна работа на генераторите на мрежа.. Трансформатори. Вовед во трансфораматори. Поделба на трансформаторите. Режими на работа: празен од, оптоварување, куса врска. Еквивалентна шема. Шеми и групи на соединување на трофазни трансформатори. Паралелна работа. Автотрансформатори.

Литература:

Задолжителна литература

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

Ion Boldea

The Electric Generators Handbook

CRC Press;

2005

 

James H. Harlow

Electric Power Transformer Engineering

CRC Press

2003

 

A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley

Electric machinery

McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 6 ed.

2002

 

Дополнителна литература

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

Ray Arnold, Martin Heathcote

J & P Transformer Book, Thirteenth Edition

Newnes

2007

 

B. S. Guru, H. R. Hiziroglu

Electric Machinery and Transformers

Oxford University Press,

2000