Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Грид структури и пресметување во облак

Грид структури и пресметување во облак

Предмет: Грид структури и пресметување во облак

Код: ФЕИТ07Л045

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Компјутерски архитектури

Цели на предметната програма (компетенции) : Архитектури за пресметувања со високи перформанси. Изучување на Грид структури, нивна архитектура и карактеристики. Основни познавања од пресметувања во облак. Безбедносни аспекти на Грид структури и пресметувања во облак.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Грид структури, Грид пресметувања и одредување на перформанси и оптимизација на вакви системи. Апликации за Грид околина. Пресметувања во облак. Безбедносните аспекти на Грид структури и пресметувања во облак.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

F. Berman,

G. Fox, T. Hey

Grid Computing:Making the Global Infrastructure a Reality

John Wiley & Sons

2003

2

T. Robertazzi

Networks and Grids: Technology and Theory (Information Technology: Transmission, Processing and Storage)

Springer

2007

3

G. Shroff

Enterprise Cloud Computing: Technology, Architecture, Applications

Cambridge Univ. Press

2010

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

Grid Computing:Practical Guide to Technology and Applications

Charles River

2003

2

N. Antonopoulos,

L. Gillam

Cloud Computing: Principles, Systems and Applications

Springer

2010