Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Географски информациони системи

Географски информациони системи

Предмет: Географски информациони системи

Код: ФЕИТ07З022

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Анализа, дизајн и примена на географските информациони системи во повеќе области од интерес.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Преглед на основните концепти и примената на географските информациони системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

H. Anderson

The Design and Implementation.of GIS

 

2003

2

Rigaux, Scholl,

Voisard

Spatial Databases

John Wiley & Sons

2001

3

Bernhardsen

GIS: An Introduction

Wiley & Sons

2002