Лични алати
Пријави се

Фотоволтаични системи

Предмет: Фотоволтаични системи

Код: ФЕИТ04Л025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на електротехника 1 и Основи на електротехника 2

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување на основни знаења за функционирањето на ФВ-системите. Оспособување за идентификација на исплатлива примена на ФВ-системите. Оспособување за правилен избор на локација и компоненти за ФВ-системи. Запознавање со методите за анализа и димензионирање на ФВ-системите.

Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни предавања, аудиториски, лабораториски и симулациони вежби, изработка и презентација на проектна задача.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед, примена и типови на фотоволтаични (ФВ) системи. Карактеристики и компоненти на сончевото зрачење. Бази на податоци со метеоролошки податоци. Процеси при конверзија на сончевата во електрична енергија во ФВ-ќелија. Струјно-напонски карактеристики на ФВ-ќелии и влијание од температурата. Типови на ФВ ќелии и нивни карактеристики. Состав на ФВ-генератор. Останати компоненти на ФВ-системите. Автономни ФВ-системи. Хибридни ФВ-системи. ФВ-системи врзани на мрежа. Електрично поврзување на компонентите и топологии. Носечки конструкции и избор на поволна локација за инсталирање на ФВ-системи. Техно-економска анализа на ФВ-системите. Методи за димензионирање на ФВ-системите.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

A. Goetzberger, V. U. Hoffmann

Photovoltaic Solar Energy Generation

Springer-Verlag

2005

2

DGS/Berlin

Planning and Installing Photovoltaic Systems

DGS/Berlin

2008

3

T. Markvart

Solar Electricity

John Wiley & Sons

1994

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

L. Castaner, S. Silvestre

Modeling Photovoltaic Systems Using PSpice

John Wiley & Sons

2002

2

A.Luque, S. Hegedus

Handbook of Photovoltaic Science and Engineering

John Wiley & Sons

2003

3

F. Zobaa, R. C. Bansal

Handbook of Renewable Technology

World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd

2011