Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Фотоволтаична конверзија на сончева во електрична енергија

Фотоволтаична конверзија на сончева во електрична енергија

Предмет: Фотоволтаична конверзија на сончева во електрична енергија

Код: ФЕИТ043023

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: положени математика 1, електротехника 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување знаење за приземно сончево зрачење, упадна енергија на сончево зрачење врз произволно поставена површина, фотоволтаична конверзија на сончева енергија во електрична, фотоволтаичен генератор.

Методи на учење: Предавања и вежби предвидени за предметот и дополнителна литература.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Начини на искористување енергија на сончево зрачење. Компоненти и мерење сончево зрачење на хоризонтална и на наклонета површина. Статистичка анализа на сончево зрачење. Екваторски и хоризонтски координатен систем. Полуспроводник р-тип и n-тип, p-n контакт. Фотоволтаичен ефект, соларна ќелија. I-U карактеристика на соларна ќелија. Параметарска анализа на соларна ќелија. Ефект “топла точка” и елеминирање. Фотоволтаичен генератор - модул, панел, поле. Работна температура на ФВ модул.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Кирил И. Коцев

изготвени предавања

 

 

2

Tomas Markvart

Solar electricity

John Wiley&Sons

1995

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

France Lasnier&Tony Gang Ang

Photovoltaic Engineering Handbook

Adam Higler, Bristol&New York