Лични алати
Пријави се

Физика 2

Предмет: Физика 2

Код: ФЕИТ08Л004

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Математика и Физика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан предмет Физика 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Користење на физичките законитости од модерната физика при моделирање и решавање на конкретни проблеми во инженерството.

Методи на учење: Предавања, презентации, аудиториски и лабораториски вежби

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Оптика: електромагнетен спектар на зрачење, геометриска оптика, фотометрија. Експериментални основи на квантна и атомска физика: зрачење на апсолутно црно тело, фотоелектричен ефект, атомски спектри, рендгенски зраци и Комптонов ефект, бранова природа на материјата. Физика на цврсто тело: зонска теорија, структурни, топлински и магнетни својства на цврстите тела, вовед во теорија на полуспроводници, суперспроводливост. Нуклеарни земнодејства и нивна примена: радиоактивност, нуклеарни реакции. Физички основи на нуклеарна енергетика.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Вера Георгиева

Физика 2

Интерна скрипта

2010

2

Маргарита Гиновска

Физика 2

Интерна скрипта

2010

3

Христина Спасевска

Физика 2

Интерна скрипта

2010

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

С. Торнтон, Е. Рекс

Модерна физика за научници и инженери

Табернакул

2010

2

P. Tipler

Physics for scientists and engineers, Vol.2

Worth Publishers

1999

 

Видео водич за лабораториски вежби по Физика 2