Лични алати
Пријави се

Физика 1

Предмет: Физика 1

Код: ФЕИТ083002

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Математика и Физика

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Користење на основните физички законитости при решавање на основните проблеми од инженерството.

Методи на учење: Интерна евалуација и анкети

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во физиката. Кинематика: елементи на движењето, праволиниско движење, криволиниско движење, релативност на времето и просторот. Динамика: Њутнови закони, импулс, работа и енергија, закони за запазување, релативистичка динамика. Динамика на вртливо движење: момент на инерција, момент на импулс, аналогија помеѓу транслаторно и вртливо движење. Основи на механика на флуиди. Осцилации, бранови и акустика: просто хармониско осцилаторно движење, сложување на осцилации, браново движење, стојни бранови и интерференција, звучни бранови. Структура на материјата и топлински појави: молекуларно-кинетичка теорија, топлинско ширење, равенка за состојба на идеален гас. Термодинамика: основни термодинамички закони, термодинамички процеси, топлински машини.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Вера Георгиева

Физика 1

Интерна скрипта

2010

2

Маргарита Гиновска

Физика 1

Интерна скрипта

2010

3

Христина Спасевска

Физика 1

Интерна скрипта

2010

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Serway

Physics for scientists and engineers

Thomson Books

2004

2

P. Tipler

Physics for scientists and engineers

Worth Publishers

1999

 

Видео водич за лабораториски вежби по Физика 1