Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Дизајн и симулација во радио комуникации

Дизајн и симулација во радио комуникации

Предмет: Дизајн и симулација во радио комуникации

Код: ФЕИТ10Л024

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Положени: Основи на телекомуникации, Ислушани: Безжични канали

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со принципите на системски дизајн во радио комуникациите, запознавање со структура на предаватели и приемници во радио ТК системите (Симулациско моделирање на предаватели и приемници во современи радио ТК системи)

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, самостојна работа, изработка на семинарски, посета на телекомуникациски компании, гости - предавачи од индустријата

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Структура на приемници. Радио подсистем. Подсистем во основен опсег. Нелинеарност на шум. Буџет на линк и ефект врз дизајнот на приемникот. Радио фреквентни подсистеми: засилувачи со низок шум, миксери, осцилатори, фреквентни синтетизатори, филтри. Карактеристики на приемници: Чувствителност и динамичен опсег, засилување, фактор на шум, динамичен опсег, меѓумодулација, реципрочно мешање. Архитектури на хетеродински приемник. Интерфернција. Контрола на интерференцијата во микробранови системи. Синхронизација на приемниците. Јамки со повратна врска. Фазни детектори. Структури на современи приемници.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

R. L. Freeman

Radio system design for telecommunications

Wiley

2007

2

U. Rohde, J. Whitaker

Communications receivers: DSP. Software Radios, and Design

McGraw-Hill

2003

3

G. Kalivas

Digital radio system design

Wiley

2009