Лични алати
Пријави се

Дистрибутивни системи

Предмет: Дистрибутивни системи

Код: ФЕИТ093008

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Преносни електроенергетски системи

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електротехника 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување на основни познавања од дистрибутивни системи преку примена на софтверски алатки за анализа и планирање.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, користење на софтверски алатки, изработка на проектна задача, семинарски работи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Одредување на врвни товари. Конфигурации на дистрибутивни системи. Пресметка на напони и загуби во дистрибутивни системи. Напонска регулација. Оптимална големина и локација на кондензаторски батерии. Смалување на загуби во дистрибутивните системи. Контрола и управување, SCADA, DSM, GIS. Автоматизација на дистрибутивни системи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература учебник (предавања, презентации)

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Властимир Гламочанин

„Дистрибутивни системи“

ФЕИТ

2008

2

 

„Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија“

Сл. Весник на РМ, бр.83

2008

3

William H. Kersting

„Distribution System Modeling and Analysis“

CRC Press

2012