Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Дистрибуирани системи и SCADA

Дистрибуирани системи и SCADA

Предмет: Дистрибуирани системи и SCADA

Код: ФЕИТ01Л025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Цел на оваа дисциплина е да ги запознае студентите со основите на SCADA и дистрибурианите системи и нивните принципи на работа. Проектирање на едноставни SCADA системи и апликативно програмирање на вакви системи.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби, сето тоа дополнето со практични вежби во лабораторија

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основни структури на дистрибуираните компјутерски системи. Повеќенивоовска организација на системите за автоматизација на постројките и процесите, функциите и базите на податоци на нивоата на автоматизација, интегрирани информациони системи на фабрика. Дистрибуирани компјутерски системи за работа во реално време: Мерење и моделирање на задоцнување во комуникациски мрежи. Упраување во затворена јамка преку комуникациска мрежа. Хардверски аспекти на SCADA системите. Софтверски аспекти на SCADA системите. Проектирање на SCADA системи. Програмирање и визуелизација на SCADA системи. Практична работа за проектирање, програмирање и визуелизација на SCADA системите. Безбедност кај SCADA системи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gordon Clarke, Deon Reynders, Edwin Wright

Practical Modern SCADA Protocols

Elsevier

2004