Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Дистрибуирана интелигентна контрола

Дистрибуирана интелигентна контрола

Предмет: Дистрибуирана интелигентна контрола

Код: ФЕИТ07Л031

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Структури со програмирање

Цели на предметната програма (компетенции) : Развивање на вештини и способност за користење на софтверската модуларна архитектура за управување и контрола на потрошувачите во зависност од претходно зададените приоритети.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Мултиагентниот систем за контрола и управување на микромрежите треба да овозможи флексибилост, надградба, автономност, намалено одржување и многу други погодности. Контролата на микромрежите со помош на мрежно базиран мулти-агентен систем треба да се базира на интелигентни одлуки како реакција на однесувањето на одделните корисници на микромрежата.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mevludin Glavic

Agents and Multi-Agent Systems: A Short Introduction for Power Engineers

Technical Report

2006

2

Fernanda de

Oliveira Resende

Contributions for MicroGrids Dynamic Modelling and Operation

Engenharia

Electrotécnica e de

Computadores

2007