Лични алати
Пријави се

Дискретна математика

Предмет: Дискретна математика

Код: ФЕИТ08Л011

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+2+0+0

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Да се усвојат основните поими од дискретната математика и нивната примена во компјутерските науки. Развој на аналитичко мислење, критички способности, способност за учење.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, консултации, самостојна работа.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Множества и логика. Правила на заклучување. Релации. Рекурентни низи и генераторни функции. Конечни алгебри. Булови алгебри и функции. Минимални дисјунктивни нормални форми. Модуларна аритметика. Теорија на графови. Дрва.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Rosen

Discrete Mathematics and its Applications

WCB/Mc Graw-Hill

1999

2

J.A. Anderson

Discrete Mathematics with Combinatorics

Prentice Hall

2003