Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Дигитално управување на електрични машини

Дигитално управување на електрични машини

Предмет: Дигитално управување на електрични машини

Код: ФЕИТ02Л019

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електрични машини, трансформатори и апарати

Предуслов за запишување на преметот: Основи на електротехника.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Оспособеност и компетентност во областа на дигитална регулација на електричните машини и примена во индустријата.

Методи на учење: Активно следење на наставата, предавањата и вежбите (лабораториски и аудиториски), усвојување на наставната материја со домашно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Анализа и синтеза на системи за дигитално управување на машини за еднонасочна струја (МЕС) и машини на наизменична струја (МНС). Поим за рекурзивен алгоритам. Определување на преносните функции на сите елементи во регулациониот круг на машината. Дискретни модели на: МЕС, МНС, Инкременталниот енкодер, напонскиот Инвертер, Регулаторот. Регулација на брзината на вртење , моментот на осовината и позицијата на машината во реално време. Синтеза на дигиталните регулатори базирана на Z- трансформација. Софтверска реализација на еден ПИД регулатор. Дигитална регулација на Асинхрона машина (АМ) базирана на векторот на статорскиот односно роторскиот флукс.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Murphy M. D., Turnbull F.G

Power electronic control of AC motors

Pergamon Press GmbH, Frankfurt 1989

1989

2

Проф. д-р Горан Рафајловски

Електрични мотори (Динамика и Управување) Учебник

Универзитет „Св. Кирил и Методиј Скопје“

2012

3

Leonhard W.

Control of AC maschines with the help of microprocessors

Survey Paper, 3rd IFAC Symposium

1983

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Milić R. Stojić:

Digitalni sistemi upravljanja

Naučna knjiga, Beograd

1989

2

Bose B. K.

Power electronic and AC Drives,

PrenticeHall, Englewood Cliffs, N. J.

1986

3

Schönfeld Rolf:

Digitalle Regelung elektrischer Antriebe

Verlag Technik GmbH Berlin

1990