Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Дигитално процесирање на сигнали

Дигитално процесирање на сигнали

Предмет: Дигитално процесирање на сигнали

Код: ФЕИТ053003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Курсот има за цел да обезбеди формално разбирање на основните концепти за дигиталното процесирање на сигнали како и практично искуство за процесирање на дигитални сигнали. По звршување на курсот студентот е оспособен:

- да стекне претстава за основните концепти поврзани со процесирање на сигналите како што се: конволуција, фреквенциски спектар, фреквенциска карактеристика, филтрирање, преносна функција.

- дигитално да процесира аналогни сигнали земајки ги во предвид сите можни последици од нивното дискретизирање - да користи DFT и нејзиниот брз алгоритам FFT во домен на спектралната анализа свесен за сите последици и пратечки појави

- да дизајнира FIR дигитални филтри како и да користи софтверски алатки и CAD пакети за дизајнирање или симулирање на дигитални филтри

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, домашни задачи, аудиториски и лабораториски вежби; сето тоа реализирано во електронско опкружување

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Сигнали. Системи со посебен осврт на LTI системи. Фуриеова трансформација и поим за спектар. Двострана Z трансформација. Дискретни системи и сигнали. Дискретизација и квантизација на аналогни сигнали. Дискретна Фуриеова трансформација (DFT) и брза Фуриеова трансформација (FFT). Конволуции. Филтрирање со DFT. Спектрална анализа со DFT. Методи за дизај на на дигитални FIR филтри. Процесирање со повеќе брзини.

Литература:

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

М. Богданов и С. Богданова

Дигитално процесирање на сигнали

ЕТФ Скопје

1998

2

A. Oppenheim, A. Willsky, S. H. Nawab

Signals and Systems, 2 edition

Prentice-Hall.

1997

3

Mitra Sanjit K.

Digital Signal Processing:A Computer-Based approach, 2 edition

McGraw Hill, 2 еdition

2001