Лични алати
Пријави се

Дигитални видеосистеми

Предмет: Дигитални видеосистеми

Код: ФЕИТ05Л037

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) :

- Запознавање со најчесто употребуваните техники и методи за видеокомпресија;

- користење и оптимирање на кодери за видеокомпресија според стандардите;

- запознавање со стандардите за дигитална телевизиска радиодифузија;

- запознавање и оспособување за работа со дигиталните видео интерфејси; работа со современите дигитални видеосистеми со комплетно разбирање на нивното функционирање и карактеристики.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Компонентни и композитни SDTV стандарди. Компонентно видео колор кодирање за SDTV. DV компресија. MPEG стандарди: MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-4. Стандарди за видеоконференција: H.261, H.263 и H.264. Компонентно видео колор кодирање за HDTV. Стандарди за HDTV. Дигитални видео интерфејси. Интерфејси за компримирано видео. Процесирање на дигитален видеосигнал. Студиски стандарди за компонентно и композитно дигитално видео. SDTV тест-сигнали. Стандарди за дигитална телевизиска радиодифузија. ATSC. DVBT. IPTV. OpenCable платформа. Стерео-слика. 3DTV.Електрични и хибридни возила.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Keith Jack

VIDEO DEMYSTIFIED, Fifth Edition

Elsevier Inc.

2007

2

V.Bhaskaran, K. Konstantinides

IMAGE AND VIDEO COMPRESSION STANDARDS

Kluwer Academic Publishers

1997

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Eugene Trundle

NEWNES GIUDE TO TELEVISION AND VIDEO TECHNOLOGY

Newnes

2001

2

Y.Wang, J.Ostermann, Y-Q.Zhang

VIDEO PROCESSING AND COMMUNICATIONS

Prentce Hall

2002