Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Дигитални Телекомуникации 2

Дигитални Телекомуникации 2

Предмет: Дигитални Телекомуникации 2

Код: ФЕИТ10Л021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положен: Случајни сигнали и теорија на информации, ислушан: Дигитални телекомуникации 1

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со потребата од примена на различни кодирања во современите дигитални телекомуникациски системи. Својства на линиските кодови и модулациите со меморија. Проучување на различни кодни шеми за зголемување на доверливоста на пренос и нивно декодирање. Концепт за конкатенација на кодови и итеративно кодирање. Сигнали со експандиран спектар.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Линиски кодови и нивни спектри. Модулациски постапки со меморија: CPFSK, MSK, CPM. Вовед во каналско кодирање – концепти на ARQ и FEC шеми. Основни поими од конечни полиња. Линеарни блоковски кодови: Hamming-ови кодови. Циклични кодови. BCH и Reed-Solomon-ови кодови. Конволуциски кодови. Техники на декодирање – тврдо и меко декодирање. Витерби алгоритам за декодирање на секвенца од симболи. Трелис кодирана модулација и техники на декодирање. Турбо кодови. Пренос на сигнали со експандиран опсег. Сигнали со експандиран спектар со директна секвенца. Генерирање на PN секвенци

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. G. Proakis

Digital Communications

McGraw-Hill

2001

2

Татјана Улчар-Ставрова

Теорија на информации

 

ФЕИТ -Скопје

1995

3

 

Интерна скрипта за ДКТ2 (теорија и задачи)

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Џон Г.Проаксин и Масуд Салехи

Дигитални комуникации, петто издание

 

2010