Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Дигитални телекомуникации 1

Дигитални телекомуникации 1

Предмет: Дигитални телекомуникации 1

Код: ФЕИТ10З013

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Основи на телекомуникации

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се стекне со фундаментални знаења од областа на дигиталните телекомуникации, и тоа на различни техники на претворање на аналогни сигнали во дигитални сигнали, различни типови на дигитални модулации, функционирање на оптимален приемник и оптимален детектор на дигитални сигнали и веројатност на грешка при детекција, и пренос на дигиталните сигнали низ системи со ограничен опсег заедно со техниките на еквализација. Добиените знаења претставуваат основа за разбирање на современите дигитални системи за пренос на сигналите, како и основа за следење на повеќе други наставни предмети со поспецифична проблематика.

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, домашно учење, домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Теорема на земање на примероци. Импулсно кодна модулација. Рамномерна квантизација. Оптимална скаларна квантизација. Неуниформна квантизација. Векторска квантизација. Диференцијална импулсно кодна модулација. Делта модулација. Линеарно предиктивно кодирање и примена кај кодирање на говор. JPEG кодирање на слика. Претстава на дигитални сигнали во сигнален простор: eднодимензионални, дводимензионални и повеќедимензионални сигнали. Оптимален приемник за дигитално модулирани сигнали во присуство на бел гаусов шум. Оптимален детектор. Веројатност на грешка за детекција во присуство на бел гаусов шум: PAM, QAM, PSK, ортогонални сигнали. Практични аспекти на приемници на дигитални сигнали. Пренос на дигитални сигнали низ канали со ограничен опсег. Дизајн на сигнали за канали со ограничен опсег. Еквализација. Линеарни еквализатори.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Венцеслав Кафеџиски

“Предавања по предметот Дигитални телекомуникации 1”

интерна скрипта, ЕТФ, Скопје

2006

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

John G. Proakis, Masoud Salehi

“Communications Systems Engineering”, 2nd edition

Prentice Hall

2002

2

John G. Proakis,

“Digital Communications”, 5th edition

McGraw Hill

2008