Лични алати
Пријави се

Дигитални аудиосистеми

Предмет: Дигитални аудиосистеми

Код: ФЕИТ05Л022

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) : Познавање на принципите и постапките за продукција, складирање, емитување и репродукција на дигитални аудиосигнали, владеење со методи и техники за аудиокомпресија, како и со технологијата на протечно аудио

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, аудиториски и лабораториски вежби, подржани со презентации и визуелизација на концептите, активно учество на студентите преку тестови и задачи за решавање на час, проектни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основи на дигитално аудио, принципи на дигитализација на звукот, несакани ефекти; преглед на аудиосистеми и карактеристики; дигитален запис, битска брзина и компресија, Д/А аудио конвертори, аудио формати; стандардни аудио интерфејси (USB, SPDIF…); принципи на аудиокодирање, психоакустика, PCM, кодни техники (FFT, DCT, subband, со и без загуба); стандарди MPEG-1,3,7 и MPEG2000; MP-3, AC-3, AAC, протечни техники; аудио-CD и DVD-аудио, носачи на дигитални аудио записи, CD репродукција, аудио лента-DAT; протечно радио (streaming) преку интернет, архитектура, сервери, протоколи; електронско генерирање на звук; распознавање на говор, конверзија текст во звук и обратно.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Watkinson, John R.

The Art of Digital Audio. 2nd Ed.

Focal Press

1999

2

Wai Chu

Speech Coding Algorithms

John Wiley & Sons

2003

3

M. Kahrs & K.Branderburg

Applications Of Digital Signal Processing To

Audio And Acoustics

Kluwer

2002