Лични алати
Пријави се

Дигитална телевизија

Предмет: Дигитална телевизија

Код: ФЕИТ10Л023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Студентот ќе се стекне со теоретски и практични познавања на стандардите за кодирање (компресија) на видео сигнали, техниките на пренос на телевизиски сигнали преку сателитски, кабелски, терестријални радиодифузни и мобилни целуларни телекомуникациски системи, како и IPTV телевизија, со што ќе биде оспособен за работа кај сите оператори кои нудат телевизиски услуги

Методи на учење: Преку предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, домашно учење, проектни задачи, самостојни задачи, посета на компании и предавања од експерти од стопанството.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Воведни поими: радиодифузија, радио и телевизиски сигнали, начини на дистрибуција, фреквенциски опсези, капацитет. Основни постапки на видео кодирање: MPEG2, MPEG4, H.264/AVC. MPEG податочни протоци. Модулациони постапки за дигитална телевизиска дифузија. Основни стандарди за дигитална телевизиска дифузија. Сателитска дигитална телевизиска дифузија: DVB-S. Кабелска дигитална телевизиска дифузија: DVB-C. Терестријална дигитална телевизиска дифузија: DVB-T. DVB-T мрежи и нивно планирање. Дигитална телевизиска дифузија до преносни (рачни) уреди: DVB-H. Телевизискa дифузија со 3G и LTE (MBMS). Телевизиска дифузија со WiMAX (MBS). IPTV. Интернет телeвизија. Регулатива за дигитална телевизиска дифузија.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Венцеслав Кафеџиски

“Предавања по предметот Дигитална телевизија”

интерна скрипта, ФЕИТ, Скопје

2013

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Walter Fischer

“Digital Video and Audio Broadcasting Technology: A Practical Engineering Guide”, Third edition

Springer

2010

2

Wes Simpson

“Video Over IP: IPTV, Internet Video, H.264, P2P, Web TV, and Streaming: A Complete Guide to Understanding the Technology”, Second edition

Focal Press

2008