Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Бизнис и претприемништво во електроенергетиката

Бизнис и претприемништво во електроенергетиката

Предмет: Бизнис и претприемништво во електроенергетиката

Код: ФЕИТ04Л029

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+0+0

Институт: Електрични централи и разводни постројки

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Mенеџмент и инженерска економика

Цели на предметната програма (компетенции) : Стекнување знаења за мотивационите фактори, креативноста и значењето на иновациите за развој на бизнисот и претприемништвото, со посебен нагласок на електроенергетскиот сектор. Стекнување знаење за тековната регулатива и поттикнувачките механизми за равој на бизнис и претприемништвото..

Методи на учење: Предавања поддржани со презентации, интерактивни предавања, аудиториски вежби со решавање на задачи и анализа на практични ситуации, стручни предавања на инженери-менаџери од практиката, самостојна изработка на домашни задачи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Дефиниција и цели на бизнисот. Законска регулатива за развој на бизнис и претприемништво во ЕУ и кај нас. Мотиватори и задвижувачи за креирање на бизнис и поттик на претприемништвото. Методи и извори на финансирање на сопствен бизнис. Развој и селекција на бизнис идеи, креативност. Модели за регионален развој и предвидување за преживување на бизнисот. Структурни односи во мали и средни претпријатија чија основна дејност е инженерингот. Бизнис стратегија. Key Performance Index. Е-маркетинг и е-бизнис – предности и недостатоци. Кластери, иновации и претприемништво во ЕЕ. Претприемништво во услови на транзиција. Модели на јавно-приватно партнерство. Анализа на пазарот (study case): продажба на енергија, трговија со електропрема, проектирање, надзор, ревизија на проекти и консултантски услуги од областа на електроенергетиката и сл.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W. Pride, R. Hughes

J. Kapoor

Foundations of Business

South Western Cengage Learning – USA

2008

2

Simon Parker

The economics of entrepreneurship

Cambrige University Press

2009

3

ЈП Службен

весник на РМ

Законска регулатива на РМ во врска со

бизнисот, претприемништвото и енергетиката

 

2000-2011

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Steven Strauss

The Business Start-Up Kit

DearBorn Publishig

2003

2

G. Laursen, JH. Thorlund

Business Analitycs for Managers

John Willey & Sons

2010

3