Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Биомедицинско инжинерство

Биомедицинско инжинерство

Предмет: Биомедицинско инжинерство

Код: ФЕИТ053027

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на предметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) :
- Запознавање со основните поими во биомедицинското инженерство, добивање основни познавања од анатомијата, анализа моделирање и симулација на биоелектричните појави и биолошките сигнали, запознавање со методите за детекција, мерење и процесирање на истите, запознавање со регулативи и стандарди од оваа област,
- Оспособеност за дефинирање и решавање на основните проблеми при детекција и анализа на биоелектричните појави, нивно моделирање и симулација, користење на техники за анализа и и процесирање на биомедицинските сигнали со оглед на нивните особини,

Методи на учење: Учество во наставата и вежбите, изработка на домашни.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во биомедицинско инженерство, Основни поими од анатомија, Моделирање и симулација на физиолошки системи, Анализа на биоелектрични појави, Биомедицински сензори, Биоинстументација Детекција, мерење и процесирање на биолошки сигнали, Биомедицински слики, Биоматеријали, Инженерство на биолошки ткива, Регулативи и стандарди

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Ed. John D. Ener-le, Susan M. Blan-chard

 

“Introduction to Biomedical Engineering”, Second Edition

Burlington MA: Elsevier Academic Press Series

2005

2

Ed. Joseph D.Bronzino,

”The Biomedical Engineering Hand-Book”, Second Edition

Boca Raton: CRC Press LLC

2000

3

 

 

 

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Arthur T. Johnson

Biology for Engineers

Boca Raton: CRC Press LLC

2011

2

O. P. Gandhi

Biological Effects and Medical Applications of Elec-tromagnetic Fields

Prentice Hall

1990