Лични алати
Пријави се

Безжични IP мрежи

Предмет: Безжични IP мрежи

Код: ФЕИТ10Л039

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан предмет: Телекомуникациски мрежи.

Цели на предмететната програма (компетенции) :

Методи на учење: Методот на учење е базиран на теоретски предавања на студентите, дополнети со тематски аудиториски и лабораториски вежби. Консултации со студентите. Изработка на семинарски работи.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Основни поими (дефиниции, елементи, архитектури, протоколи, Интернет сообраќај). Интеграција на IP и класичните мобилни мрежи. Еволуција до безжични all-IP мрежи: од GSM до UMTS и 4G. Мобилен Интернет. Мобилен IP (Mobile IP), макро-мобилност. Управување со микро-мобилноста (Cellular IP, HAWAII итн.). Квалитет на сервисот (QoS) за IP апликации преку безжични мрежи: интегрирани и диференцирани сервиси во безжични IP мрежи. Говор преку IP (VoIP) преку безжични IP мрежи. QoS аспекти на преносот на VoIP преку безжичен IP. TCP/IP комуникација преку безжична линкови (Indirect TCP, Snoop TCP, итн.). IP мобилност, хандовери во мобилни IP мрежи. Сигнализација и рутирање за мобилни IP мрежи. Меѓумрежно поврзување на мобилни мрежи (UMTS) и безжични мрежи (WLAN, WiMAX). Сигурносни механизми во безжични IP мрежи, AAA механизми. Мултимедиски сервиси и апликации преку безжични IP мрежи: пренос на видео, IPTV. IP мултимедиски системи за хетерогени безжични IP мрежи. Нови сервиси и апликации преку безжични IP мрежи (локациски зависни сервиси, играње, пораки, итн.).

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Тони Јаневски

Безжични IP мрежи

ФЕИТ интерна скрипта

2008

2

Тони Јаневски

Traffic Analysis and Design of Wireless IP Networks

Artech House Inc.

2003

3

S. Dixit, R. Prasad

Wireless IP and Building the Mobile Internet

Artech House Inc.

2003