Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Безжични и мобилни мрежи

Безжични и мобилни мрежи

Предмет: Безжични и мобилни мрежи

Код: ФЕИТ10Л020

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Телекомуникации

Предуслов за запишување на преметот: положени: основи на телекомуникации, ислушани: телекомуникациски мрежи

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со концептите, примената и идните насоки на развој на безжичните и мобилните мрежи. Распознавање на основните функционални и технички карактеристики на различни мрежни концепти, технички решенија и протоколи. Разбирање на глобалните развојни насоки во доменот на безжичните и мобилните мрежи. Самостојно решавање на проблеми од областа на безжичното омрежување.

Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојна работа на проектни задачи и изработка на семинарски работи, посета на релевантни телекомуникациски компании, поканети предавања на експерти од телекомуникациската индустрија

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед и историјат. Основни поими (кла­си­фи­ка­ци­ја, це­лу­ла­рен концепт, micro-, macro- и pico-мобилност, handover-и итн.). Ти­по­ви на мре­жи: безжични (cordless), целуларни, пакетски ориентирани, ло­кал­ни, пер­со­нал­ни итн. Архитектури и протоколи. Пристапни техники. Раз­вој и ка­ра­кте­ри­сти­ки на xG генерации на мобилни системи (2G, 2G+, 3G, B3G и 4G). Мреж­но ниво. Поддршка на IP. QоS. Напредни мрежни ре­ше­ни­ја и нови тех­но­ло­гии за реализација на безжични мрежи (WLAN, WiMAX). Сигурносни ас­пе­кти. Пла­ни­ра­ње и менаџмент на безжични мрежи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Bannister, P. Mather, S. Coope

Convergence Technologies for 3G Networks: IP, UMTS, EGPRS and ATM

Wiley

2004

2

M. Sauter

From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband

 

Wiley

2010

3

B. Walke

IEEE 802 wireless systems:

protocols, multi-hop mesh/relaying, performance and spectrum coexistence

 

J.Willey & Sons

2006