Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Безжични и мобилни компјутерски мрежи

Безжични и мобилни компјутерски мрежи

Предмет: Безжични и мобилни компјутерски мрежи

Код: ФЕИТ07Л049

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Математика и физика

Предуслов за запишување на преметот: Ислушан: Компјутерски мрежи

Цели на предметната програма (компетенции) : По завршувањето на курсот се очекува студентот да има познавање на современите протоколи и стандарди за безжична комуникација. Да знае да дизајнира безжични мрежи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Преглед на 802.11 безжични мрежи. 802.11 MAC. 802.15 Bluetooth, персонални безжични мрежи, 802.16 и варијанти на истите. Широкопојасни безжични мрежи, ад хок безжични мрежи. Квалитет на сервис и мултимедиска поддршка. Безбедност на безжични мрежи. Сателитски мрежи. Поврзување на безжични локални мрежи со LAN и WAN.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

W. Gast

802.11 Networks: The Definitve Guide,

2nd Edition

O'Reilly

2005

2

 

802.11n

Cisco Systems

2011

3

R. Olexa

Implementing 802.11, 802.16 and 802.20 Wireless Networks: Planning, Troubleshooting and Operations

Elsevier

2005