Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Безбедност и заштита на компјутерски системи

Безбедност и заштита на компјутерски системи

Предмет: Безбедност и заштита на компјутерски системи

Код: ФЕИТ07Л041

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: Положен: Компјутерски архитектури

Цели на предметната програма (компетенции) : Препознавање на заканите од безбедносен аспект, како и соодветните механизми и постапки кои се применуваат кај компјутерските системи за подигање на нивото на безбедност и заштита во однос на неовластен пристап.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со постапките и механизмите за заштита кај компјутерските системи. Заштитни и безбедносни механизми кај оперативните системи. Детекција и одбрана од вируси и тројански коњи. Заштита со механизам на заштитни ѕидови (firewalls), безбедност кај интелигентни мрежи

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J.Kempf

Wirelles Internet Security: Architectures and Protocols

Cambridge Univ. Press.

2008

2

W.Stallings

Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 5th Edition

. Prentice Hall 2010, ISBN: 9780136108054

Prentice Hall

2010

3

W.Stallings

Network Security Essentials:

Applications and Standards, 4th Edition

Prentice Hall

2010