Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Автомобилска електроника

Автомобилска електроника

Предмет: Автомобилска електроника

Код: ФЕИТ05Л036

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот:

Цели на предмететната програма (компетенции) : Оспособување на студентот за разбирање на принципите на работа на електричните и електронските системи во автомобилите; оспособување за анализа, симулирање и проектирање на електронските системи за управување на механичките системи во автомобилите; оспособеност за тестирање и верификација на системите од автомобилската електроника.

Методи на учење: Следење предавања, поканети гости предавачи, аудиториски и лабораториски вежби, проектни задачи, самостојно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед. Основни принципи. Автомобилски сензори за притисок, позиција, проток, температура, влажност, брзина, забрзување, кислород, торк, светло и растојание, карактеризација и моделирање, селекција на сензори, интерфејси, меморирање и процесирање на сигналите за специфични апликации. Системи за управување: моделирање на динамичкото однесување, временски и фреквенциски одѕив, методи на автоматско управување, анализа на стабилноста, дискретни и дигитални системи за автоматско управување, проектирање на контролери за автомобилски системи. Примена на уредите од енергетската електроника за управување на електричните мотори и актуатори кај автомобилите.  Комуникациони протоколи: анализа и имплементација на комуникационите протоколи, пренос на податоци, кондиционирање на сигналите. Дијагностички протоколи. Електрични и хибридни возила.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Tom Denton

Automobile Electrical and Electronic Systems, Fourth Edition

Butterworth-Heinemann

2011

2

Nicolas Navet, Francoise Simonot-Lion

Аutomotive Embedded Systems Handbook

CRC Press

2009

3

John F. Kershaw

Classroom Manual for Automotive Electrical and Electronic Systems

Prentice Hall

2007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

William B. Ribbens

Understanding Automotive Electronics,

5-th  edition

Newnes

2006

2

Ronald k. Jurgen

Automotive Electronics Handbook, 2-nd edition

McGraw-Hill

2007