Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Автоматско управување на електроенергетски системи

Автоматско управување на електроенергетски системи

Предмет: Автоматско управување на електроенергетски системи

Код: ФЕИТ013017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Цел на оваа дисциплина е да ги запознае студентите со процесите на управување во електроенергетските системи. Со успешно завршување на предметот студентите ќе бидат оспособени:

- за читање и разбирање на индустриските шеми во електроенергетските објекти

- за проектирање на управувачки алгоритми за управување со електрични централи

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Воведни разгледувања во проблемите на управување на електроенергетски системи. Моделирање на елементи на електроенергетските системи за бавни динамички процеси (Регулатори на брзини за примарни машини, парни турбини, парни котли, гасни турбини, потрошувачи и сл. ...). Моделирање на производни агрегати и електрани. Моделирање и симулација на електроенергетски системи. Децентрализиран модел на поврзани електроенергетски системи. Регулација на фреквенцијата и активната моќност во електроенергетските системи.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Allen Wood,
Bruce Wollenberg

Power Generation, Operation, and Control

Wiley-Interscience

1996

2

Lindsley, David

Power-plant Control and Instrumentation

Institution of Engineering and Technology

2000

3

Milan S. Ćalović

Regulacija Elektroenergetskih sistema

(Tom 1, Tom2)

Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

1997