Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Автоматизација на биотехнолошки процеси

Автоматизација на биотехнолошки процеси

Предмет: Автоматизација на биотехнолошки процеси

Код: ФЕИТ01Л023

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Автоматика и системско инженерство

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Запознавање со основите на биотехнологијата и со улогата и значењето на биотехнолошките процеси во индустријата; примена на методи од теоријата на автоматското управување при моделирањето и автоматизацијата на биотехнолошките процеси.

Методи на учење: Комбиниран начин на учење: предавања, подржани со презентации, домашни задачи, проектни задачи и аудиториски вежби и практични вежби во лабораторија.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Вовед во биотехнолшки процеси. Инструменти за анализа и управување на биотехнолошки процеси. Биосензори. Мерења во биореакторски системи. Процена на состојбата на биореактор. Моделирање на биореакторски системи. Управување и автоматизација на биотехнлошки процеси. Управување со постројки за прочистување на вода. Експертски системи во биотехнологијата.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

K. Schugerl

Biotechnology – Measuring, Modeling and Control

VCH Publishers

2001

2

Jens Nielsen

Bio-reaction Engineering Principles

Kluwer Academic

2003

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година