Лични алати
Пријави се

Антенска техника

Предмет: Антенска техника

Код: ФЕИТ05Л038

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Институт: Електроника

Предуслов за запишување на преметот: Нема.

Цели на предмететната програма (компетенции) : Формирање основа за основните методи за конструкција на елементарни антени и сложени антенски системи. Запознавање со постапоките за разрешување на низа практични проблеми сврзани со експлоатација на антените.

Методи на учење: Активно следење на наставата, изработка на домашни задачи и лабораториски вежби.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Преглед на освоните карактеристики на антените. Елементарни конструкции на линеатни антени, електрично продол­жена антена, V-антена, свиткан дипол. Прилагодување на напоју­вањето на антените. Униформни и неуниформни антенски низи. Елементи од синтезата на антенските низи. Антени со проширено подрачје и антени за две фреквенции. Широкопојасни антени. Антени за микробраново подрачје, процеп антена, антени со бавни и брзи патувачки бранови. Антена со инка, рефлектор и леќа. Микролентесни антени. Осврт на теоријата на цилиндрична антена.

Литература:

Литература

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Љубен Јанев

Предавања по антенска техника

 

2011

2

E. Zentner

Radiokomunikacije

Školska knjiga, Загреб

 

3

W. L. Weeks

Antenna Engineering

McGraw-Hill Book Comp

 

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. Surutka

Elektromagnetika

Akademska misao, Bgd

2006