Лични алати
Пријави се

Англиски јазик

Предмет: Англиски јазик

Код: ФЕИТФФ3001

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 4+0+0+0

Институт:

Предуслов за запишување на преметот: Нема

Цели на предмететната програма (компетенции) : Стекнување познавања на напредно ниво во вербалната и пишаната комуникација на англиски јазик во областа на електротехниката и компјутерските науки.

Методи на учење: Предавања и самостојно учење.

Вкупен расположив фонд на часови: 180

Содржина на предметната програма: Користење со вокабулар од областа на електротехниката и компјутерските науки; основни вештини на техничко пишување; зборообразување; специфични техники кои се користат во стручниот јазик: изразување на примена и намена на технички уреди, опишување на начин на работа на технички уреди и процеси, давање директни и индиректни инструкции, искажување на предвидувања и проценка, изразување на причина и последица, изразување на контраст и споредување, дефинирање на поими во науката, опишување на структура; причинско-последичен однос; повторување на времиња; пасив; модални и фразни глаголи.Use of electrical and computer engineering vocabulary; basic technical and formal writing skills; word formationprocesses; contextual reference; describing function, purpose and means; cause and effect; introductory “it”, revisionof tenses; passive structures; comparison and contrast; relative clauses; describing structure and sequence; Ifsupposition,prediction, advice; modal auxiliary verbs; phrasal verbs.

Литература:

Задолжителна литература

Автор

Наслов

Издавач

Година

M. Zlatkovska

Compilation: English for Students of Computer Science and Electrical Engineering

 

2005

Madzar-Ribar, M.; Zlatkovska, M.; Popovska, V.

Workbook for Science and Technology

Office of Public Affairs, Embassy of the US, Skopje

2002

Ibbotson, Mark

Cambridge English for Engineering

 

 

Дополнителна литература

Автор

Наслов

Издавач

Година