Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Анализа и дизајн на интелигентни системи

Анализа и дизајн на интелигентни системи

Предмет: Анализа и дизајн на интелигентни системи

Код: ФЕИТ07Л017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+2+1+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Преглед на основните концепти и техники за системската анализа на системите од реалноста и нивна примена во дизајнот на ефикасни решенија за интелигентните системи. Анализа на кориснички барања. Планирање и документација. Системска имплементација. Верификација, валидација и тестирање. Презентација. Работа во тим.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава.

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Анализа на корисничките барања и дизајн на софтверски решенија за организационите структури и системи. Реализација на едноставен проект или дел од сложен проект, како потребно основно знаење за идни консултанти за бизнис решенија, проектанти на интелигентни системи, системски аналитичари, систем инженери и програмери.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kendall, K.E.

Kendall, J.E.

Systems Analysis & Design,

5th Edition

Prentice-Hall

2005

2

J. L. Whitten,

L. D. Bentey

Systems Analysis and Design Methods, 4th Edition

McGraw-Hill

1999