Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2012-2016 Администрирање со бази на податоци

Администрирање со бази на податоци

Предмет: Администрирање со бази на податоци

Код: ФЕИТ07Л028

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 2+1+2+0

Институт: Компјутерска техника и информатика

Предуслов за запишување на преметот: нема

Цели на предметната програма (компетенции) : Познавање на структурата и начинот на работа на мрежните оперативни системи. Познавање на техники и постапки за заштита на компјутерските системи.

Методи на учење: Лабораториски вежби, практична работа и настава

Вкупен расположив фонд на часови: 180 часови

Содржина на предметната програма: Запознавање со карактеристиките на основните и посебните мрежни оперативни системи. Основни поставки за мрежно - оперативна безбедност и постапки за заштита на компјутерските системи.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

 

Expert Oracle Practices: Oracle Database Administration from the Oak Table

Apress

2010

2

Craig S. Mullins

Database Administration: The Complete guide to Practices and Procedures

Addison Wesley

2002