Лични алати
Пријави се

Телекомуникации

Четиригодишни студии (8 семестри)

I семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF091Z01 Математика 1 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 1 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Структурирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ

II семестар

шифраДисциплинакредитиФондинститут
ETF091ZO1 Математика 2 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 2 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Објектно ориентирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ

III семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF092Z03 Математика 3 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF052Z06 Сигнали и системи 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF052Z03 Електроника 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF032Z02 Основи на мерна техника 6 3+1+1+0 ЕМЕМ
Изборни
ETF082Z02 Интернет програмирање 5.5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF112Z01 Телекомуникациски софтвер 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации

IV семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF052L10 Основи на дигитално процесирање на сигнал 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF092L02 Математика 4 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF112L02 Основи на телекомуникации 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF112L03 Случајни сигнали и теорија на информации 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
Изборни
ETF081L01 Компјутерски архитектури 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF032L01 Материјали во електрониката 4 2+0+2+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF082L03 Компјутерски компоненти и периферии 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082L02 Визуелно програмирање 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ

V семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF113Z01 Дигитални телекомуникации 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF053Z03 Електромагнетни полиња и бранови 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF113Z02 Комутација и рутирање 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
Изборни
ETF083Z02 Веб дизајн 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z01 Бази на податоци 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF053Z08 Основи на импулсна и дигитална електроника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF114Z06 Симулациски методи во телекомуникациите 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации

VI семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF113L07 Телекомуникациски системи 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF113L02 Дигитални телекомуникации 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF113L06 Телекомуникациски мрежи 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF113L08 Телесообраќаен инженеринг 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
Изборни
ETF113L04 Канали и пропагации 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF113L03 Интернет технологии 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF113L05 Пристапни технологии 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации

VII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF114Z01 Безжични комуникации 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114Z03 Оптички мрежи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114L01 Безжични и мобилни мрежи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
Изборни
ETF114Z02 Дизајн и моделирање во телекомуникациски мрежи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114Z07 Техники за повеќекратен пристап 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114Z08 Управување во телекомуникациските мрежи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114Z04 Радио и сателитски комуникации 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114Z05 Сигурносни комуникации 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF034Z01 Мерења во телекомуникациите 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF083Z05 Дистрибуирани компјутерски системи 5.5 2+2+1 ikona_pdfpdf КТИ

VIII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
Изборни
ETF114L10 Процесирање и пренос на мултимедиски сигнали 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114L06 Објектно ориентирано моделирање на телекомуникациски системи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114L03 Безжични локални мрежи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114L07 Персонални и ad-hoc мрежи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114L04 Интелигентни антени 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114L02 Безжични IP мрежи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114L08 Планирање и оптимизација на телекомуникациски мрежи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114L09 Процесирање на сигнали во телекомуникациите 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации
ETF114Z07 Техники за повеќекратен пристап 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Институт за телекомуникации