Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2004-2011 Конверзија и искористување на електрична енергија

Конверзија и искористување на електрична енергија

Четиригодишни студии (8 семестри)

I семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF091Z01 Математика 1 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 1 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Структурирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ

II семестар

шифраДисциплинакредитиФондинститут
ETF091ZO1 Математика 2 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 2 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Објектно ориентирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ

III семестар

шифраДисциплинакредитиФондинститут
ETF092ZO3 Математика 3 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF052Z02 Електрични кола и сигнали 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF032Z01 Мерења во електротехниката 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF052Z05 Основи на енергетска електроника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
ETF032Z01 Електротехнички материјали 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС

IV семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF062L01 Компјутерски подржано инженерство 5,5 3+0+2+0 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF012L02 Системи за автоматско управување 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF022L02 Основи на електрични машини и трансформатори 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF052L04 Електромагнетни полиња 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf E
Изборни
ETF032L02 Мерења во електроиндустријата 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF092L02 Математика 4 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF102L01 Техника на Висок напон 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС

V семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ЕТF023Z06 Современа теорија на електрични машини 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF063Z01 Електротермија 6,5 3+1+2+0 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF103Z05 НН електрични инсталации и осветление 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf ПЕЕС
Изборни
ETF063Z02 Изработка на проект и техничка документација 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF082Z03 Логички кола и дискретни автомати 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF023Z02 Енергетски преобразувачи 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF043Z05 Разводни постројки 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП

VI семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF073L01 Електромоторни погони 6 3+1+1+1 ikona_pdfpdf Електромоторни погони
ETF063L02 Компјутерски симулации 6 3+0+2+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ЕТF063L01 Електротермиски постројки 7 3+1+2+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
Изборни
ETF063L03 Рационално користење на електротермиски уреди 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF033L03 Сетила и обработка на мерни сигнали 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ

Современи системи на управување 6.5 3+1+1+1
АСИ

VII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF074Z06 Управување на електромоторни погони 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Управување на електромоторни погони
ETF074Z04 Примена на микроконтролери 6.5 3+1+2 ikona_pdfpdf Примена на микроконтролери
Изборни
ETF064Z02 Електрично заварување 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF074Z01 Менаџмент на ЕМП 5 2+1+2 ikona_pdfpdf Менаџмент на ЕМП
ETF074Z03 Основи на мехатроника 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Основи на мехатроника
ETF074Z05 Системи за дијагностика и одржување на ЕМП 5 2+1+2 ikona_pdfpdf Системи за дијагностика и одржување на ЕМП
ETF024Z03 Микромашини 6 3+0+3 ikona_pdfpdf ЕМТА

VIII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF064L03 Eлектричнa влеча 6.5 3+1+2 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
Изборни
ETF074L02 Електрични елементи на автоматско управување 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Електрични елементи на автоматско управување
ETF064L05 Режими и експлоатација на електротермиски постројки 5 2+1+2 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF064L01 Автономни електрични возила 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF074L01 Апликативен софтвер во ЕМП 5 2+1+2 ikona_pdfpdf Апликативен софтвер во ЕМП
ETF074L05 Фотоволтаични системи 6 Фотоволтаични системи
ETF074L03 Комуникациски системи во ЕМП 5 2+1+2 ikona_pdfpdf Комуникациски системи во ЕМП
ETF013L06 Автоматизација на производни постројки и процеси 6 3+1+1 ikona_pdfpdf
АСИ
ETF064L04 Електромагнетна компатибилност во енергетика 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF064L02 Анализа и дизајн на информациони системи 6 3+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF024L02 Испитување на електрични машини 6 3+0+3 ikona_pdfpdf ЕМТА