Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2004-2011 Информатика и Kомпјутерско Инжинерство

Информатика и Kомпјутерско Инжинерство

Четиригодишни студии (8 семестри)

I семестар

Шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF091Z02 Математика 1 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z03 Физика 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 1 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Структурирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001002 Германски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001001 Англиски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ

II семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF091L02 Математика 2

7,5

3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091L03 Физика 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061L01 Основи на електротехника 2 7.5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081L02 Објектно-ориентирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001002 Германски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 француски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001001 Англиски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ

III семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF092Z04 Линеарни трансформации 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF082Z01 Алгоритми и структури на податоци 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082Z03 Логички кола и дискретни автомати 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
ETF082Z05 Моделирање и симулација 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082Z02 Интернет програмирање 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082Z07 Формални јазици 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082Z06 Објектно ориентирани системи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF012Z01 Теорија на системи 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF092Z01 Електро-оптика 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf МФ

IV семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF092L01 Дискретна математика за ИКИ 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF081L01 Компјутерска архитектура 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF052L07 Компјутерска електроника 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е
Изборни
ETF082L03 Компјутерски компоненти и периферии 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082L04 Комуникациони технологии 5 2+1+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082L06 Надежност на системи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082L02 Визуелно програмирање 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF012L02 Системи на автоматско управување 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf АСИ
ETF032L03 Микросетила и мерни системи 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF112L02 Основи на телекомуникациите 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ТК
ETF042L01 Менаџмент и инженерска економика 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF052L06 Дигитално процесирање на сигнали 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е

V семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF093Z01 Веројатност и статистика 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF083Z08 Компјутерски мрежи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z01 Бази на податоци 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
ETF083Z07 Компјутерска графика 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z10 Мрежни оперативни системи 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z11 Мрежно програмирање 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z12 Обработка на природни јазици 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z04 Вовед во роботика 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z09 Машинска интелегенција и учење 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z13 Софтверско инженерство 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF033Z01 Компјутеризирани мерења 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF053Z06 Компјутерска електроника 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е

VI семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF113L01 Дигитален пренос на информации 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ТК
ETF083L08 Микропроцесорски системи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF082L07 Системски софтвер 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
ETF083L04 Безжични компјутерски мрежи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L09 Мрежни стандарди и уреди 5,5 2+1+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L16 Сензорски системи 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L11 Податочно рударење 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L01 Алгоритми за анализа на податоци 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L05 Електронска и мобилна комерција 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L13 Проектирање на вградливи компјутерски компоненти 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L12 Препознавање на облици 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L05 Кориснички интерфејси 5,5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF093L01 Нумерички методи 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF083L07 Методи на програмирање 5,5 2+2+1+0 КТИ

VII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститути
ETF083Z05 Дистрибуирани компјутерски системи 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z03 Вештачка интелегенција 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
ETF084Z02 Веб базирани системи 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084Z05 Менаџмент на ИКТ и САЅЕ методологија 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084Z09 Современи процесорски архитектури 6 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084Z01 Вградливи компјутерски системи 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084Z06 Мрежен софтвер 5,5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084Z04 Интелегентни кориснички интерфејси 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083Z02 Веб дизајн 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084Z08 Програмски практикум 5 2+0+3+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084Z07 Програмирање на специјални ефекти и видео игри 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084Z03 Визуелизација 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF094Z01 Статистичка обработка на податоци 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf МФ

VIII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF084L13 WAN мрежи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L06 Информациони системи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
ETF084L06 Јавни мобилни мрежи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L12 Управување со компјутерско комуникациони мрежи 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L10 Пресметување со високи перформанси 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L03 Географски информациони системи 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L02 Виртуелна реалност 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L08 Мобилни информациони системи 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L11 Системи за учење на растојание и дигитални библиотеки 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L07 Компјутерска анимација 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L03 Безбедност и заштита на компјутерски системи 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L09 Мултимедиски системи 5,5 2+1+2+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L05 Интелегентни информациони системи 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf КТИ
ETF084L01 Биокибернетика 5 2+1+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF083L15 Процесни компјутери 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf КТИ
ETF094L01 Случајни процеси 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF014L01 Операциони истражувања 5,5 2+2+1+0 ikona_pdfpdf АСИ