Лични алати
Пријави се

ИНФО

Тригодишна студии(6 семестри)

 

I семестар

ШифраДИСЦИПЛИНАКредитифондинститут
ETF091Z02 Математика 8 3+3+1+0 МФ
ETF081Z01 Вовед до интернет 5,5 2+1+2+1 КТИ
ETF081Z02 Системска анализа и дизајн 6,5 3+1+1+1 КТИ
ETF081Z03 Структурно програмирање 6 2+2+2+0 КТИ
Странски јазик

II семестар

ШИФРАДИСЦИПЛИНАКРЕДИТИФОНДИНСТИТУТ
ETF091L02 Дискретна математика 9 4+3+0+0 МФ
ETF081L03 Објектно ориентирано програмирање 6,5 2+2+2+1 КТИ
ETF061L01 Компјутерски архитектури 6

3+1+1+0

КТИ
ETF081L01 Програмски методологии 6,5 3+1+1+0 КТИ
Странски јазик

III семестар

ШИФРАДИСЦИПЛИНАКРЕДИТИФОНДИНСТИТУТ
ETF082Z01 Алгоритми и структури на податоци 5,5 2+2+1+0 КТИ
ETF082Z02 Интернет програмирање 5,5 2+1+2+1 КТИ
ETF082Z04 Логичко и функционално програмирање 5,5 2+2+1+0 КТИ
се избираат две наставни дисциплини од четиригодишните студии

IV семестар

ШифраДисциплинаКредитиФондИнститут
ETF082L01 Бази на податоци 1 5,5 2+2+1+0 КТИ
ETF082L07 Системски софтвер 6 2+2+1+1 КТИ
ETF082L05 Кориснички интерфејси 5,5 2+1+2+1 КТИ
се избираат две наставни дисциплини од четиригодишните студии

V семестар

ШИФРАДИСЦИПЛИНАКРЕДИТИФОНДИНСТИТУТ
ETF083Z13 Софтверско инженерство 6 2+2+1+1 КТИ
ETF083Z08 Компјутерски мрежи 6 2+2+1+1 КТИ
Изборни предмети
Самостоен проект од област што се предава на овие студии 10
Изборни
ETF083Z03 Вештачка интелегенција 6 2+2+1+1 КТИ
ETF083Z07 Компјутерска графика 5 2+1+2+0 КТИ
ETF082Z05 Моделирање и симулација 5,5 2+2+1+0 КТИ
ETF083Z06 Експертни системи 5,5 2+2+1+0 КТИ

VI семестар

ШИФРАДИСЦИПЛИНКРЕДИТИФОНДИНСТИТУТ
ETF083L02 Бази на податоци 2 5,5 2+2+1+0 КТИ
ETF083L10 Објектно-ориентирана анализа и дизајн 5,5 2+2+1+0 КТИ
Изборни предмети
Дипломска работа 10
Изборни
ETF083L06 Информациони системи 6 2+2+1+1 КТИ
ETF083L05 Дистрибуирани компјутерски системи 5,5 2+2+1+0 КТИ
ETF083L03 Безбедност и заштита на компјутерски системи 6 3+1+1+0 КТИ
ETF083L14 Обработка на слики 5 2+1+2+0 КТИ