Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) I циклус студии 2004-2011 Електроенергетски уреди

Електроенергетски уреди

Четиригодишни студии (8 семестри)

I семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF091Z01 Математика 1 7.5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 1 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Структурирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 1 3 2+0+0+0 СЈНФ

II семестар

шифраДисциплинакредитиФондинститут
ETF091ZO1 Математика 2 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF091Z02 Физика 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF061Z01 Основи на електротехника 2 7,5 3+2+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF081Z03 Објектно ориентирано програмирање 6 2+2+2+0 ikona_pdfpdf КТИ
Изборни
FF001001 Англиски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001002 Германски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001003 Француски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ
FF001004 Руски јазик 2 3 2+0+0+0 СЈНФ

III семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF091Z03 Математика 3 7,5 3+3+0+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF052Z01 Електрични кола 1 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF032Z01 Мерења во електротехниката 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF102Z01 Електротехнички материјали 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
Изборни
ETF012Z01 Теорија на системи 7 3+2+0+1 ikona_pdfpdf АСИ

IV семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF052L02 Електрични кола 2 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
ETF022L02 Основи на електрични машини и трансформатори 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF052L04 Електромагнетни полиња 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf Е
Изборни
ETF092L04 Нумерички методи во ЕЕ 7 3+2+1+0 ikona_pdfpdf МФ
ETF052L11 Применета електроника 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Е

V семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF043Z03 Производни и разводни постројки 6.5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕЦРП
ETF023Z01 Електрични машини 1 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF023Z03 Енергетски преобразувачи 1 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
Изборни
ETF023Z04 Инженерски софтверски алатки 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF103Z05 НН електрични инсталации и осветление 6 2+2+1+1 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF063Z01 Електротермија 6,5 3+1+2+0 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС

VI семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF073L01 Електромоторни погони 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Електромоторни погони
ETF033L01 Електрични мерења во ЕЕУ 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМЕМ
ETF023L01 Електрични машини 2 6,5 3+2+0+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
Изборни
ETF023L02 Енергетски преобразувачи 2 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF013L06 Автоматизација на производни постројки и процеси 6,5 3+1+1+1 ikona_pdfpdf АСИ
ETF074L02 Електрични елементи на автоматско управување 6 3+1+1+0 ikona_pdfpdf Електрични елементи на автоматско управување
ETF063L01 Електротермиски постројки 6,5 3+1+2+0 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС

VII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF024Z04 Нисконапонски апарати 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF024Z03 Микромашини 6 3+0+3 ikona_pdfpdf ЕМТА
Изборни
ETF024Z05 Проектирање на ЕМТА 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF024Z01 Динамика и моделирање на електрични машини 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF024Z06 ЕЕУ за специјална намена 5 3+0+1 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF024Z02 Дигитално управување на електрични машини 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF064Z02 Електрично заварување 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС
ETF074Z06 Управување на електромоторни погони 6 3+1+1 ikona_pdfpdf Управување на електромоторни погони

VIII семестар

шифрадисциплинакредитифондинститут
ETF104L04 Преносни и дистрибутивни системи 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
ETF024L02 Испитување на електрични машини и трансформатори 6 3+0+3 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF102L01 Техника на висок напон 5.5 3+1+0 ikona_pdfpdf ПЕЕС
Изборни
ETF024L04 Несиметрични режими и преодни процеси во EMTA 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF024L05 Нови технологии во развојот на ЕЕУ 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF024L03 Компјутерски методи за проектирање на ЕМТА 6.5 3+2+0 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF024L01 Ветрогенератори 6 3+1+1 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF034L01 Електрични мерења на неелектрични величини 5 2+1+2 ikona_pdfpdf ЕМТА
ETF064L03 Електрична влеча 6.5 3+1+2 ikona_pdfpdf ЕТЕЗЕС