Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Компјутерски технологии и инженерство

Компјутерски технологии и инженерство

Четиригодишни студии (8 семестри)

I семестар

дисциплинакредитифонд
Математика 1 6 ikona_pdf 3+3+0+0
Физика 1 6 ikona_pdf 3+1+1+0
Основи на електротехника 1 6 ikona_pdf 3+2+1+0
Програмирање и алгоритми 6 ikona_pdf 2+2+2+0
Изборен предмет 6
Изборни
Германски јазик
6 4+0+0+0
Француски јазик
6 4+0+0+0
Англиски јазик
6 ikona_pdf 4+0+0+0
Руски јазик
6 ikona_pdf 4+0+0+0

II семестар

дисциплинакредитифонд
Математика 2

6

ikona_pdf 3+3+0+0
Физика 2 6 ikona_pdf 3+1+1+0
Основи на електротехника 2 6 ikona_pdf 3+2+1+0
Изборен предмет 1*
6 2+2+2+0
Изборен предмет 2** 3 0+0+3+0
Изборен предмет 3** 3 0+0+3+0
*Се избира предмет од листата на задолжително изборни наставни дисциплини
**Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини
*Листа на задолжително изборни наставни дисциплини од студиската програма (се избира еден од понудените)
Структури со програмирање
6 ikona_pdf 2+2+2+0
Програмирање и алгоритми 2
6 ikona_pdf 2+2+2+0
**Листа на изборни наставни дисциплини од студиската програма (се избираат две од понудените)
Практикум по компјутерски вештини и алатки
3
ikona_pdf 0+0+3+0
Практикум по MATLAB 3 ikona_pdf 0+0+3+0
Комуникациски и презентациски вештини 3 ikona_pdf 1+1+1+0
Електротехнички материјали 3 ikona_pdf 2+0+1+0

III семестар

дисциплинакредитифонд
Математика за компјутерскo инженерство
6
ikona_pdf 3+3+0+0
Компјутерски комуникациски технологии
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Логички кола и дискретни автомати 6 ikona_pdf 2+2+1+0
Изборни
Интернет апликациски сервиси
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Компјутерски компоненти и периферии
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Компјутерска графика - стандардни графички библиотеки
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Напредни алгоритми и програмирање
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Телекомуникациски софтвер
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Вовед во интелигентни мрежи 6 ikona_pdf 2+1+2+0
Електрооптика 6 ikona_pdf 2+2+1+0

IV семестар

дисциплинакредитифонд
Случајни процеси и системи 6 ikona_pdf 3+2+1+0
Компјутерски архитектури 6 ikona_pdf 2+2+1+0
Електроника 6 ikona_pdf 3+1+1+0
Изборен предмет
6
Изборен предмет*
6
*Се избира предмет од листата на  изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ
Мрежни и интернет апликации
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Веб системи и сервери
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Развој на кориснички работни интерфејси
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Основи на мерни системи 6 ikona_pdf 2+1+2+0
Развој на компјутерски игри засновани на физички законитости
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Сигнали и системи
6 ikona_pdf 3+2+0+0
Анализа и дизајн на интелегентни системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0

Листа на препорачани изборни наставни дисциплини од други студиски програми

Наставна дисциплинаКредитиФонд
Електроенергетски уреди 6 ikona_pdf 3+0+2+0
Обновливи извори на електрична енергија 6 ikona_pdf 3+2+0+0

V семестар

дисциплинакредитифонд
Системи на автоматски управување
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Компјутерски мрежи 6 ikona_pdf 2+2+1+0
Моделирање на податоци и бази
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Изборен предмет 6
Изборен предмет*
6
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот, при што тоа може да е и предмет понуден од ФЕИТ
Проектирање на системи со HDL
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Паралелно процесирање и пресметување со високи перформанси 6 ikona_pdf 2+2+1+0
Географски информациони системи
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Вградливи компјутерски системи и компоненти
6 ikona_pdf 2+1+2+1
Компјутеризирани мерни системи
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Основи на дигитално процесирање на сигнали
6 ikona_pdf 3+1+1+0
Компјутерски поддржано геометриско моделирање 6 ikona_pdf 2+2+1+0

VI семестар

дисциплинакредитифонд
Основи на телекомуникации
6 ikona_pdf 3+1+1+0
Микропроцесорски системи 6 ikona_pdf 2+2+1+0
Оперативни системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Изборен предмет
6
Изборен предмет*
6
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот, при што може да е и предмет понуден од ФЕИТ
Мрежни оперативни системи
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Администрирање со бази на податоци
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Складишта и обработка на податоци
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Мрежни стандарди и уреди
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Безжични и мобилни компјутерски мрежи
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Дистрибуирана интелегентна контрола
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Вовед во наноматеријали и нанотехнологии 6 ikona_pdf 2+2+1+0

Листа на препорачани изборни наставни дисциплини од други студиски програми

Наставна дисциплинаКредитиФонд
VLSI дизајн 6 3+1+1+0

VII семестар

дисциплинакредитифонд
WAN компјутерски мрежи и дистрибуирани системи 6 ikona_pdf 2+2+1+0
Современи процесорски архитектури
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Изборен предмет
6
Изборен предмет
6
Изборен предмет*
6
*Се избира предмет од листата на изборни наставни дисциплини од сите членки на Универзитетот, при што може да е предмет понуден од ФЕИТ
Операт. сист., модули и драјвери за вградливи системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Мобилни мрежи и уреди (ОС  и програмир.)
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Моделирање и симулациски околини
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Надежност на системи и софтвер
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Компајлери 6 ikona_pdf 2+2+2+0
ИКТ во интелигентни мрежи
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Процесни компјутери и мерења
6 ikona_pdf 3+1+1+0
Индустриски мрежи 6 ikona_pdf 2+2+1+0

VIII семестар

дисциплинакредитифонд
Кластер системи
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Безбедност и заштита на компјутерски системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Изборен предмет
6
Изборен предмет 6
Дипломска работа
8
Менаџмент на ИКТ и CASE методологија
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Мобилни информациони системи
6 ikona_pdf 2+1+2+1
Проектирање систем во чип
6 ikona_pdf 2+1+2+0
Грид структури и пресметување во облак
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Сензорски системи
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Мрежен софтвер и управување со компј, мрежи
6 ikona_pdf 2+2+1+0
Мултимедиски системи 6 ikona_pdf 3+1+1+0
Управување со ИИС во реално време
6 ikona_pdf 2+2+1+0

Листа на препорачани изборни наставни дисциплини од други студиски програми

Наставна дисциплинаКредитиФонд
Дистрибуирани системи и SCADA 6 2+1+2+0
Табела со предмети и кредити

Табела со предмети и кредити - ИКИikona_pdf

Список книги подарок од владата

Список книгиikona_pdf