Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Управување на електромоторни погони

Управување на електромоторни погони

1.    Наслов на наставниот предмет

Управување на електромоторни погони

2.    Код

3ФЕИТ02Л023

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Михаил Дигаловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со отворените и затворените системи на управување кај електромоторните погони и нивна електрична заштита. Проучување, одржување и проектирање на отворени системи за управување и заштита (со примена на релејно - контакторски елементи и програмски логички управувачи) и затворени системи за управување и заштита на електромоторни погони со примена на  знаењата од автоматското управување и енергетската електроника

11.    Содржина на програмата: Вовед. Релејно-контакторско управување и заштита на електромоторните погони. Програмско логичко управување на електромоторните погони.  Регулациони техники за електромоторни погони. Регулирани еднонасочни електромоторни погони (DC-DC и AC-DC). Регулирани наизменични електромоторни погони (со промена на напонот, со промена на фреквенцијата и напонот, скаларно управување, векторско управување, PWM управување, каскадни системи, регулација на возбудата). Влијание на регулираните електромоторни погони врз изворот на напојување (загуби, хармоници, електромагнетска интерференција, регулативи и стандарди).

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

5

16.2. Самостојни задачи

10

16.3. Домашно учење

90

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

0

17.2. Семинарска работа/проект

0

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

100

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Јакимов Т.

Компоненти и системи за автоматско управување на електромоторни погони

 

 

2

Мирчевски С. Андонов З.

Збирка решени задачи по управување на електромоторни погони.

 

 

3

Мирчевски С

Предавања по предметот управување на електромоторни погони.

 

 

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Gerhard Pfaff

Regelung elektrischer antriebe II

 

 

2

А.Е. Фицџералд, Чарлс Кингсли Помладиот, Стефан Д. Уманс

Електрични машини. (шесто издание)

McGraw-Hill Science/Engineering/Math