Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми I циклус (додипломски) НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ФЕИТ Проектирање на сигурносни системи

Проектирање на сигурносни системи

1.    Наслов на наставниот предмет

Проектирање на сигурносни системи

2.    Код

3ФЕИТ01Л016

3.    Студиска програма

КСИАР

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Стојановски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со потребата за сигурност и заштита при работата на автоматизираните системи и процеси. Изучување на најчесто употребуваните сигурносни системи за различни примени. Оспособување за проектирање, примена, тестирање, одржување и надградување на сигурносни системи.

11.    Содржина на програмата: Вовед во безбедносно инженерство и теорија на сигурносни системи. Системи за заштита во нисконапонски електрични инсталации и нивно тестирање. Заштита во потенцијално експлозивни зони, стандардизација и проектирање. Детекција на токсични гасови и правила за инсталирање. Системи за заштита од пожар. Контрола на пристап и детекција на присуство.  Заштита од провала. Заштита од кражба. Системи за видео надзор. Далечинско мониторирање. Автономни системи за видео запис. Архитектури на BAS системи. За­штита во ИТ системи. Сигурносни системи за Интернет. Безбедност на компјутерски системи и енкрипција на податоци.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 2 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Robert L. Pearson

Electronic Security Systems

Elsevier

2007

2

Lorie Faith Cranor

Security and Usability

O’Reilly

2005

3

Живко Коколански

Проектирање на сигурносни системи, интерна скрипта

ФЕИТ

2015

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Mohammad S. Obaidat

Security of e-Systems and Computer Networks

Cambridge

2007

2

Matt Bishop

Computer Security: Art and Science

Addison Wesley

2002