Лични алати
Пријави се

Мерења во телекомуникации

1.    Наслов на наставниот предмет

Мерења во телекомуникации

2.    Код

3ФЕИТ03Л006

3.    Студиска програма

ТКИИ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

IV/8

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Маре Србиновска

9.    Предуслов за запишување на предметот

Положени: Мерења во електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се здобиваат со практични знаења за работа со мерни уреди и мерноинформациски системи потребни во телекомуникациската практика.

11.    Содржина на програмата: Улога на мерењата во контрола на квалитетот на телекомуникациска опрема. Програмибилни мерни уреди. Микропроцесори и нивна примена во мерната техника. Интерфејси. Аквизиција на мерни податоци. Типови на системи за аквизиција. Мерења фреквенција и периода. Извори на грешка и грешки при мерење фреквенција. Мерење на високофреквентна моќност. Грешки при мерење на високофреквентна моќност. Мерења во оптички комуникациски системи. Специфични мерења на оптички влакна. Мерење слабеење во оптички влакна.Анализатори на импеданси. Мерење нелинеарни изобличувања. Импулсни генератори. Анализатори на сигнали. Спектрални анализатори и спектрални мерења. Типови на спектрални анализатори. Мерења на модулации.  Мерења на хармониски дисторизии. Шум. Мерење на шум.

12.    Методи на учење: Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, семинарски и проектни задачи, самостојно учење.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно посетување на наставата, аудиториските и лабораториските вежби

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Kamilo Feher and Engineers of Hewlett-Packard

Analysis and Instrumentation

Noble Publishing Cooperation

2007

2

М. Србиновска

Мерења во телекомуникации

интерна скрипта, ФЕИТ

2016

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Cristoph Rauscher

Fundamentals of Spectrum Analysis

Rohde&Scwarz

2007