Лични алати
Пријави се

Инженерски софтверски алатки

1.    Наслов на наставниот предмет

Инженерски софтверски алатки

2.    Код

3ФЕИТ02Л013

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

II/4

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Крсте Најденкоски

9.    Предуслов за запишување на предметот

 

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност за самостојно решавање практични проблеми од проектирање и анализа со користење на апликативни програми.

11.    Содржина на програмата: Принципи и методи за решавање на инженерски проблеми со помош на персонални компјутери. Дводимензионално цртање и тродимензионално моделирање Нумерички методи за решавање на електромагнетни и топлински полиња. Основи на методот на конечни елементи. Процедура за решавање на проблеми со МКЕ. Современи софтверски алатки. ANSYS - програмски пакет. Моделирање, симулација и анализа на динамички системи. Симулинк библиотека. Работа со блокови, сигнали и податоци. Процедура за изработка на симулациони модели. Работа со библиотеката SimPowerSystem на практични симулации.

12.    Методи на учење: Интерактивни предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојни и групни проекти, домашни задачи.

13.    Вкупен расположив фонд на часови

2 + 1 + 2 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

30

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

45

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

20

16.2. Самостојни задачи

40

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

40

17.3. Активност и учење

0

17.4. Завршен испит

40

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15.1 и 15.2

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

К.Најденкоски

ИСА-Интерна скрипта

ФЕИТ

2012

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Esam M. Alawadhi

Finite Element Simulations Using ANSYS

CRC Press

2009

2

Chee-Mun

Dynamic Simulations of Electric Machinery: Using MATLAB/SIMULINK

Prentice Hall

1997