Лични алати
Пријави се

Електрични мотори

1.    Наслов на наставниот предмет

Електрични мотори

2.    Код

3ФЕИТ02Л008

3.    Студиска програма

ЕАОИЕ

4.    Организатор на студиската програма

Факултет за електротехника и информациски технологии

5.    Степен

Прв циклус студии

6.    Академска година/семестар

III/6

7.    Број на ЕКТС

6.00

8.    Наставник

Д-р Горан Рафајловски

9.    Предуслов за запишување на предметот

Ислушани: Основи на електротехника

10.    Цели на предметната програма (компетенции): Оспособеност и компетентност во областа на примената и регулацијата на брзината и моментот на електромоторите во електроенергетиката. Компетентност при оптимален избор на соодветна индустриска апликација.

11.    Содржина на програмата: Теорија на електромеханичко претварање на енергијата во електричните мотори. Типови на електрични мотори. Статичка и динамичка анализа на мотор на еднонасочна струја (МЕС), Асинхрон мотор (АМ), Синхрон мотор (СМ) и Чекорни мотори (ЧМ). Моделирање на динамиката на електричните мотори со помош на МАТЛАБ/СИМУЛИНК софтверскиот пакет. Основни поими за регулација на брзината и ммментотна моторите. Анализа и Синтеза на регулационите кругови и избор на соодветен ПИД регулатор за оптимална регулација и нивна практична примена. Поим на адаптивна регулација и регулација со помош на модели (обсервери)

12.    Методи на учење: Активно следење на наставата, предавањата и вежбите (лабораториски и аудиториски), усвојување на наставната материја со домашно учење

13.    Вкупен расположив фонд на часови

3 + 1 + 1 + 0

14.    Распределба на расположивото време

180

15.    Форми на наставните активности

15.1. Предавања – теоретска настава

45

15.2. Вежби, семинари, тимска работа

30

16.    Други форми на активност

16.1. Проектни задачи

30

16.2. Самостојни задачи

30

16.3. Домашно учење

45

17.    Начини на оценување

17.1. Тестови

20

17.2. Семинарска работа/проект

20

17.3. Активност и учење

10

17.4. Завршен испит

50

18.    Критериуми за оценување

до 50 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (E)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бодови

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (A)

19.    Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовно следење на наставата (предавања и вежби односно реализирани активности под точка 15 и 16)

20.    Јазик на кој се изведува наставата

Македонски и Англиски

21.    Метод на следење на квалитетот на наставата

Интерна евалуација и анкети

22.    Литература

22.1. Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Горан рафајловски

Електрични Мотори (динамика и управување)

Универзитет Кирил и Методиј Скопје УКИМ

12

2

T. Kenjo

Electric Motors and their control

Oxford University press

99

3

Goran Rafajlovski, Mihail Digalovski

DC Motors Dynamics and Control

Scholar’s Press, Saarbrücken, Germany

15

22.2. Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

1. John Chiasson

Modeling and high performance control of electric machines

IEEE Press, John Wiley & Sons, Inc. Publication New York

5

2

2. Bose B.K

Power Electronic and Drives,

Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J

86